Johan Giertsen

Johan Giertsen

Professor ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen og professor II ved NHH.
Dr. juris 1994.

Gjennom sin forskning og undervisning har han opparbeidet betydelig kompetanse innen kontraktsretten, formueretten og området for selskapsrett.

Giertsen avla juridisk embetseksamen ved Universitetet i Bergen i 1983. Samme sted ble han dr. juris i 1994, på en avhandling om generasjonsskifte utgitt på Universitetsforlaget i 1995. Den beskrev de kontrakts- og arverettslige spørsmålene som oppstår når et foretak overføres til livsarvingene. Giertsen har vært professor ved UiB siden 1999, og professor II ved NHHs institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap siden 2001.

Fra 1999 til 2002 var Giertsen medlem av Samvirkelovutvalget. Han var ansvarlig for en vesentlig del av beskrivelsen av gjeldende samvirkerett og for spesialmotivene til den foreslåtte loven om samvirkeforetak (NOU 2002: 6). Giertsen var også medlem av utvalget som i 2006 la frem forslag til ny utforming av universitets- og høyskolelovens bestemmelse om akademisk frihet. Forslaget innebar mellom annet å pålegge utdanningsinstitusjonene plikt til å fremme og verne den akademiske friheten samt en lovfesting av den individuelle retten til selv å velge emne og metode for sin forskning og sitt utviklingsarbeid (NOU 2006: 19).

I 2007 ble Giertsen leder for det nyopprettede nasjonale utvalget for granskning av uredelighet i forskning. En «granskning» er betegnelsen på en type undersøkelse som blir gjennomført for å kartlegge et tilfelle eller et hendelsesforløp, og er verken i offentlig eller privat utførelse lovregulert. Da Giertsen i 2008 utga boken Granskning, var det første gang de rettslige aspektene ved gjennomføringen av en granskning ble undergitt en samlet behandling. En del av bakgrunnen for utgivelsen var at Giertsen hevdet at rettsikkerheten til dem som ble utsatt for granskninger, ikke var tilstrekkelig ivaretatt. I forkant stilt han seg kritisk til bruken av granskning som middel for oppklaring.

Høsten 2015 ble han oppnevnt som leder for Revisor- og regnskapsførerlovutvalget. Forslag til ny ble revisorlov fremmet i juni 2017 (NOU 2017: 15). Utvalget arbeider nå med et forslag til ny lov om regnskapsførere. I juni 2017 ble han også oppnevnt som medlem av Valglovutvalget, der fristen for å avgi innstilling er 31. desember 2019.

Giertsen er forfatter av bøker som Avtaler (3. utg. 2014) og Fusjon og fisjon (1999). I sine artikler fikk han brynet seg på spørsmål om uskiftebo, aksjonæravtaler og et selskaps mulighet til å finansiere kjøp av egne aksjer. Etter at han i 1984 og 1985 foreleste i et fag om vegtrafikk, skrev Giertsen en bok en Pliktmessig avhold (1996). Før dette var reglene om visse yrkesutøveres plikt å avstå fra ellers lovlige rusmiddel så godt som ubehandlet i juridisk teori.

Bøker av Johan Giertsen

  • Giertsen, Johan, Kontrakter. Ytelse og pris, Universitetsforlaget 2019.
  • Giertsen, Johan, Avtaler, 3. utg. Universitetsforlaget 2014.
  • Giertsen, Johan, Gransking, Universitetsforlaget 2008.
  • Frantzen, Torstein, Johan Giertsen og Giuditta Cordero Moss, Rett og toleranse Festskrift til Helge Johan Thue, Gyldendal Akademisk 2007.
  • Giertsen, Johan, Avtaler, Pensumtjeneste 2005.
  • Giertsen, Johan, Fusjon og fisjon, Universitetsforlaget 1999.
  • Giertsen, Johan, Pliktmessig avhold, Universitetsforlaget 1996.
  • Giertsen, Johan, Selskapsfinansierte aksjeerverv. Kan et selskap stille midler til rådighet for erverv av aksjer i selskapet?, Universitetsforlaget 1996.
  • Giertsen, Johan, Generasjonsskifte. Kontrakts- og arverettsspørsmål som oppstår når et foretak overføres til livsarving, Universitetsforlaget 1995.
  • Giertsen, Johan, Generasjonsskifte. Juridiske spørsmål, Næringslivets forlag 1994.

Les mer her

Kilder

Fagbøker

Artikler