Kai Spurkland

Kai Spurkland

Politiinspektør og forsker ved Politihøgskolen
Ph.d. 2020

Kai Spurkland ble cand.jur. i 1997 og forsvarte doktorgraden i rettsvitenskap i 2020. Han arbeidet i Statsbygg og hos Sivilombudet før han begynte i politiet i 2004. Han har arbeidet både i Oslo politidistrikt, Politidirektoratet og ved Politihøgskolen. Som politiinspektør arbeider han med alle rettsområder innenfor politiets portefølje. Han har sittet i politimesterens operative stab, ofte kalt krisestaben, og deltatt i håndteringen av store hendelser som fredsprisutdelingen til Obama 2009, Gaza-opptøyene i Oslo 2009–2010, terrorhendelsene i 2011, pandemien 2020–2021 m.fl.

På spørsmål om hva han har særlig interesse for innenfor jussen, svarer han ordensjuss og beredskapsjuss, som han har jobbet mye med de siste årene. «Dette er viktige rettsområder som får lite rettslig oppmerksomhet og sjelden når domstolene. Mens det finnes tusenvis av rettsavgjørelser innenfor strafferett og straffeprosess, finnes det bare en liten håndfull innenfor orden og beredskap, selv om dette er oppgaver som legger beslag på mer av politiets ressurser enn etterforskning og straffeforfølgning. Disse rettsområdene reiser også noen grunnleggende spørsmål om de rettslige rammene for myndighetenes maktbruk og hvordan ulike menneskerettigheter skal veies mot hverandre.» Spurkland har skrevet flere bøker om ordensjuss og beredskapsjuss, blant annet Forsvarets bistand til politiet i 2021, som bygger på doktoravhandlingen med samme tittel.

Ved siden av arbeidet i politiet foreleser Spurkland i politirett ved Universitetet i Oslo og Politihøgskolen.

Bøker av Kai Spurkland

Spurkland, Kai, Forsvarets bistand til politiet. Rettslige rammer for operativ bistand fra Forsvaret til politiet, Universitetsforlaget 2021.

Fredriksen, Steinar og Kai Spurkland, Ordensjuss, Gyldendal 2019.

Spurkland, Kai, Tor-Geir Myhrer og Runa Bunæs, Juss for vektere, Universitetsforlaget 2017.

Les mer

Spurkland, Kai, Utredning om narkotikahund. PHS Forskning 2012:1.

Spurkland, Kai, «Undersøkelser med narkotikahund», Tidsskrift for strafferett nr. 3 2011.

Spurkland, Kai, «Vi kjører han med inn for en sjekk – Når skal politiets maktbruk i ordenstjenesten hjemles i straffeprosessloven og når skal den hjemles i politiloven», Tidsskrift for strafferett nr. 1 2014.

Spurkland, Kai, «Slik kan politiet håndheve smittevernreglene under koronakrisen», Juridika innsikt 2020.

Fagbøker

Artikler