Mette Jenssen

Mette Jenssen

Lagmann i Borgarting lagmannsrett.
Cand.jur. 1993.

Jenssen ble uteksaminert fra Universitetet i Oslo som cand.jur. i 1993. Etter studiet arbeidet hun som førstekonsulent og lovrådgiver i Justisdepartementets lovavdeling fra 1994 til 1997. Lovavdelingens faglige ansvarsområde spenner vidt, og som nyutdannet jurist fikk Jenssen jobbe med sentrale spørsmål både innenfor strafferetten og på det sivilrettslige feltet. Hun representerte departementet i flere internasjonale fora, blant annet i EU/EØS og Europarådet. Fra 1997 til 1999 var Jenssen dommerfullmektig ved Nedre Romerike tingrett. Deretter ble hun ansatt som advokat i Advokatfirmaet Wiersholm, hvor hun arbeidet frem til 2005. Sentrale fagområder i årene som advokat var arbeidsrett, kontraktsrett, petroleumsrett og forvaltningsrett.

I 2005 ble Jenssen utnevnt som lagdommer i Borgarting lagmannsrett. Fra januar 2017 har hun hatt stilling som lagmann. Som utpreget generalist på det juridiske fagfeltet, og med erfaring fra ulike juriststillinger i både privat og offentlig sektor, er det hennes oppfatning at det ideelle utgangspunktet for en spennende arbeidshverdag ligger i dommerjobben. Ved siden av den dømmende virksomheten er Jenssen sterkt engasjert i arbeidet med kompetanseutvikling i domstolene. Hun er særlig opptatt av spørsmål knyttet til domsskriving og dommernes bruk av et skriftlig språk som er forståelig for alle.

Bøker av Mette Jenssen

Fagbøker