Tidsskrift for retts­vitenskap

Tidsskrift for Rettsvitenskap utkom første gang i 1888 og er et organ for nordisk rettsvitenskap.

Foruten å publisere artikler på et høyt vitenskapelig nivå, legger tidsskriftet stor vekt på å bringe informasjon om ny juridisk litteratur gjennom litteraturstudier, bokanmeldelser og boklister.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 2, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt.

Manus sendes til: tfr-red@jus.uio.no.

Ansvarlig redaktør:
Erling Johan Hjelmeng, professor og studiedekan ved Universitetet i Oslo

cover
 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

  • Utgave 4-5

   • Leder

    lockedMinnet om Viggo Hagstrøm (redaktør av TfR 1997–2012)

    av
    • Erling Hjelmeng
    s. 427 - 427Lesetid ca. 1 minutt
   • lockedReal things’ loss of capacity to be owned when subsumed within a parcel of land

    av
    • Christian von Bar
    s. 429 - 448Lesetid ca. 23 minutter
   • lockedDen negative og den positive interesse

    av
    • Torsten Iversen
    s. 449 - 474Lesetid ca. 30 minutter
   • lockedNoen betraktninger om renter på ulovfestet grunnlag i norsk rett

    av
    • Erik Monsen
    s. 475 - 497Lesetid ca. 25 minutter
   • lockedLæren om aksept av risiko som fritaksgrunn for erstatningsansvar

    avs. 498 - 520Lesetid ca. 30 minutter
   • lockedLojalitet i engelsk och svensk avtalsrätt

    av
    • Christina Ramberg
    s. 521 - 530Lesetid ca. 10 minutter
   • lockedObehörig vinst och frågan om vårt behov av rättsliga tvångströjor

    av
    • Jan Kleineman
    s. 531 - 549Lesetid ca. 23 minutter
   • lockedRevitalisering av generalklausulen? – Litt om opplysningssvikt og avtalelova § 36

    avs. 550 - 566Lesetid ca. 20 minutter
   • lockedBetydningen af Pengeinstitutankenævnets praksis i forhold til nogle traditionelle obligationsretlige principper

    av
    • Nis Jul Clausen
    • Nina Dietz Legind
    s. 567 - 597Lesetid ca. 35 minutter
   • lockedOffentlige myndigheders erstatningsansvar – Sondringen mellem det privatretlige og det offentligretlige ansvar

    av
    • Vibe Ulfbeck
    s. 598 - 608Lesetid ca. 12 minutter
   • lockedNågra reflektioner kring culpabedömningen vid informationsansvar för styrelseledamot i aktiemarknadsbolag

    av
    • Rolf Dotevall
    s. 609 - 619Lesetid ca. 12 minutter
   • lockedHandelsagentens rett til provisjon av avtaler inngått etter at agenturforholdet er opphørt – særlig om rammeavtaler

    av
    • Ellen Eftestøl-Wilhelmsson
    s. 620 - 637Lesetid ca. 21 minutter
   • lockedHögsta domstolen och den nya köprätten

    av
    • Johnny Herre
    s. 638 - 652Lesetid ca. 22 minutter
   • lockedFredspriset – några rättsliga anmärkningar

    av
    • Torgny Håstad
    s. 653 - 665Lesetid ca. 15 minutter
   • lockedNågot om avtalsfrihet, obligationsrätt och grundläggande fri- och rättigheter

    av
    • Svante O. Johansson
    s. 666 - 683Lesetid ca. 20 minutter
   • lockedDet juridiske tidsskrift

    av
    • Mads Bryde Andersen
    s. 684 - 710Lesetid ca. 35 minutter
   • lockedViggo Hagstrøm og de åbne samfund

    av
    • Ole Lando
    s. 711 - 718Lesetid ca. 8 minutter
   • lockedEn oversikt over nye bøker innkommet til redaksjonen

    av
    • Kirsten Al-Araki
    s. 719 - 733Lesetid ca. 19 minutter
  • Utgave 3

  • Utgave 1-2

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002