Erling Hjelmeng

Erling Hjelmeng

Professor ved Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo.
Cand. jur. 1996.

Erling Hjelmeng er professor ved Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo, og tilknyttet Senter for Europarett. Han er gjesteprofessor ved Norges Handelshøyskole (NHH). Hjelmengs primære forsknings- og undervisningsfelt er konkurranserett og EU/EØS-rett, med særlig fokus på håndheving. Han har også publisert bøker og artikler innen erstatningsrett.

Hjelmeng fullførte juridisk embetseksamen ved Universitetet i Oslo i 1996, og siste studieår ble tilbragt som vitenskapelig assistent ved Senter for Europarett.

Som fersk jurist startet Hjelmeng sin yrkeskarriere i Konkurransetilsynets juridiske stab i 1997. Året etter kalte igjen Senter for Europarett – denne gang som stipendiat. Han arbeidet med sin doktorgrad i perioden 1998-2002, og disputerte i 2003 med avhandlingen «Privat håndhevelse av EØS-avtalens konkurranseregler».

I 2002 startet Hjelmeng i ny jobb som advokatfullmektig i Norsk Hydro ASA, før han i 2004 vendte tilbake til universitetet som førsteamanuensis. I 2006 tiltrådte han sin nåværende stilling som professor ved Institutt for privatrett.

Hjelmeng har fra 2009 vært redaktør for Tidsskrift for rettsvitenskap. Han er jevnlig involvert i rådgivning for advokatfirmaer og bedrifter samt for offentlige myndigheter. Han er mye brukt som foreleser.

Han ledet utvalget som gjennomgikk konkurranseloven (2011-2012), utvalget som utarbeidet lov om god handelsskikk i dagligvaresektoren (2012-2013), og utvalget som foreslo endringer i organiseringen av det norske markedet for landbruksprodukter (2014-2015). Etter dette har han ledet utvalget som utredet konkurranseforholdene mellom offentlig og privatnæringsvirksomhet i lys av EØS-avtalens statsstøtteregler (2017-2018).

Fra 2016 til 2019 var Hjelmeng studiedekan ved Det juridiske fakultet i Oslo.

Bøker av Erling Hjelmeng

Hjelmeng, Erling Johan, Ugyldighet i privatretten – minnebok for Viggo Hagstrøm, Fagbokforlaget 2016.

Hjelmeng, Erling Johan og Lars Sørgard, Konkurransepolitikk: rettslig og økonomisk analyse, Fagbokforlaget 2014.

Hjelmeng, Erling Johan, Offentlig regulering og konkurranseretten – en analyse av "state compulsion"-forsvaret, Fagbokforlaget 2009.

Hjelmeng, Erling Johan, Statsstøtte – EØS-avtalens regler om offentlig støtte, Fagbokforlaget 2008.

Hjelmeng, Erling Johan, Revisors erstatningsansvar – en analyse av ansvarsnormen, Fagbokforlaget 2006.

Graver, Hans Petter og Erling Johan Hjelmeng, Norsk konkurranserett bind II Prosess og sanksjoner, Universitetsforlaget 2006.

Hjelmeng, Erling Johan, Reversering av EF- og EØS-stridig statsstøtte, Fagbokforlaget 2004.

Fagbøker

Artikler