Norsk konkurranse­rett

Norsk konkurranse­rett

Bind I – Atferds­regler og struktur­kontroll

NORSK KONKURRANSERETT BIND I og II gir en heldekkende fremstilling av konkurranselovgivningen i Norge, det vil si EØS-konkurransereglene og den norske konkurranseloven. Bind I omhandler de materielle reglene.

NORSK KONKURRANSERETT BIND I Atferdsregler og strukturkontroll gjør rede for konkurransereglene slik vi finner dem på EU/EØS-nivå, og hvordan konkurranseloven må tolkes på bakgrunn av kilder fra EØS- og EF-retten. Ved vedtagelsen av den norske konkurranseloven av 2004 har Norge fått likeartede nasjonale forbud mot konkurransebegrensende atferd som inntatt i EØS-avtalen og EF-traktaten. Også konkurranselovens regler om fusjonskontroll er nå lagt nærmere opp til reglene innen EU/EØS. Ved anvendelsen av konkurranseloven må man derfor ta hensyn til rettsutviklingen både i norsk rett og innenfor EØS- og EU-retten. Boken behandler først forbudene mot konkurransebegrensende atferd, og deretter Konkurransetilsynets og ESAs/EF-Kommisjonens kontroll med fusjoner, oppkjøp og joint ventures (foretakssammenslutninger).

Målgruppen er advokater, offentlige myndigheter, dommere og andre som får seg forelagt konkurranserettslige spørsmål.

 • Fagområde:
 • Utgivelsesår:
  2007
 • ISBN:
  9788215005379
 • Sider:
  808
 • Utgave:
  1. utgave