Anders Ryssdal

Anders Ryssdal

Partner i Advokatfirmaet Glittertind.
Dr. juris i 1995.

Ryssdal er en erfaren rådgiver i forretningsjuridiske spørsmål. Han har prosedert et stort antall sivile saker i norske og internasjonale domstoler, og har i tillegg håndtert parallelle prosesser i flere land. Ryssdal har ført omkring 25 saker for Høyesterett, også i storkammer og i plenum.

I årene 1976 til 1982, mens han var student, var Ryssdal vitenskapelig assistent ved Det juridiske fakultet i Oslo. Han ble cand.jur. i 1983 og Master of Laws ved Harvard Law School i 1986.

Siden 1984 har Ryssdal praktisert som advokat. Først som advokatfullmektig og siden advokat hos Regjeringsadvokaten frem til 1989, samme året som han fikk møterett for Høyesterett. Fra 1990 til 1992 var Ryssdal universitetsstipendiat ved Universitetet i Oslo. Dette ledet til graden dr. juris i 1995, på en rettsøkonomisk avhandling med tittelen «An economic analysis of civil suits and appeals».

Ryssdal var konstituert lagdommer i 1991. Han var leder av Den norske Advokatforening fra 2004 til 2008. Han har også ledet flere offentlige utvalg. Et eksempel er det såkalte Ryssdal-utvalget, som i 2003 la frem forslag til ny lov om universiteter og høyskoler. I 1993 ble Ryssdal partner i advokatfirmaet Wiersholm, Mellbye & Bech, hvor han grunnla og ledet firmaets avdeling for europa- og konkurranserett. Han har også ledet Wiersholms avdeling for tvisteløsning. Ryssdal ble partner i Glittertind i 2017.

Ryssdal arbeider særlig med tvistespørsmål innen hele det sivile rettsfeltet, med særlig vekt på aksjeselskapsrett; verdipapir- og finansmarkedsrett, kontraktsrett, konkurranserett, profesjonsansvar og søksmål mot det offentlige. Han bistår bedrifter som er gjenstand for gransking og etterforsking, og opptrer regelmessig som voldgiftsdommer.

Ryssdal har ledet flere internasjonale voldgiftssaker, og er norsk medlem av ICC’s Court of Arbitration. Han har også erfaring som styremedlem, medlem av representantskap og valgkomiteer i både børsnoterte og ikke-børsnoterte selskaper. Som leder av Den norske Advokatforening i perioden 2004 til 2008 innførte Ryssdal formannens årlige tale som en ny tradisjon. Formålet var å gi rom for dypere analyse og bidra til den rettspolitiske debatten.

Ryssdal er sønn av tidligere høyesterettsjustitiarius og president i Den europeiske menneskerettsdomstolen Rolv Ryssdal og fylkesmann Signe Marie Stray Ryssdal.

Bøker av Anders Ryssdal

  • Anders Ryssdal og Håkon Cosma Størdal, Norsk konkurranserett, bind II. Fusjonskontroll, Universitetsforlaget 2018.
  • Kolstad, Olav mfl., Norsk konkurranserett, bind I, Universitetsforlaget 2007.
  • Kolstad, Olav mfl., Norsk konkurranserett, bind II, Universitetsforlaget 2007.
  • Kolrud, Helge Jakob mfl., Voldsgiftsloven. Kommentarutgave, Universitetsforlaget 2007.
  • Ryssdal, Anders, Joint ventures: en konkurranserettslig analyse, Universitetsforlaget 2003.
  • Ryssdal, Anders, An economic analysis of civil suits and appeals, Juridisk forlag 1995.
  • Tjomsland, Steinar og Anders Ryssdal, Dommer i erstatningsrett, 3. utg. Universitetsforlaget 1994.
  • Ryssdal, Anders, Economic analysis of civil lawsuits, NORAS Research Program on Banking, Capital and Society 1993.
  • Ryssdal, Anders, Economic analysis of law & Scandinavian legal realism: a theory of fact, NORAS Research Program on Banking, Capital and Society 1992 .
  • Tjomsland, Steinar og Anders Ryssdal, Dommer i erstatningsrett, 2. utg. Universitetsforlaget 1989.

Les mer her

Kilder

Fagbøker

Artikler