Sentrale emner i barne­retten

Sentrale emner i barne­retten

2. utgave
NB! Nyere utgave finnes.

Sentrale emner i barneretten er en bok om sentrale barnerettslige temaer, skrevet for forskere, praktikere og studenter. I denne andre utgaven er grunnlovsbestemmelsen om barns menneskerettigheter innarbeidet og boka er à jour per mars 2015.

I bokens første del behandles særtrekk ved barneretten som rettsområde, de grunnleggende prinsipper barneretten bygger på og metodiske særtrekk eller utfordringer ved rettsområdet. Del to omhandler lov om barn og foreldre. Her behandles sentrale spørsmål om hvordan foreldreskap etableres, om foreldreansvar, fast bosted for barn og samværsrett. Del tre omhandler barnevernretten, det offentliges subsidiære ansvar for barn i sårbare situasjoner. Oppbyggingen av det offentlige barnevernet, årsaker til tiltak, gangen i barnevernssaker, bestemmelsene om særlige tiltak, tvangsaspektet, og ikke minst reglene om taushetsplikt og meldeplikt blir behandlet.

«Sentrale emner i barneretten gir den nødvendige oppdaterte kunnskap for de som er i feltet, men er også en glitrende innføring i de viktigste deler av barnelovgivningen, både for studenter og for de som måtte ønske et bedre kjennskap til et rettsfelt og politikkområde som er i vekst.»

— Geir Kjell Andersland om 1.utgaveTidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål, 2014-3.

Andre utgaver av denne boken