Sentrale emner i barne­retten

Sentrale emner i barne­retten

4. utgave
Dette innholdet er ikke i ditt abonnement

Ikke inklu­dert i abonne­mentet

Du mangler de rette tilgangene for å vise dette innholdet

Ditt firmas administrator kan kontakte oss for å bestille dette.

«Sentrale emner i barneretten» er en bok om sentrale barnerettslige temaer, skrevet for forskere, praktikere og studenter.

I bokens første del behandles særtrekk ved barneretten som rettsområde, de grunnleggende prinsipper barneretten bygger på, og metodiske særtrekk eller utfordringer ved rettsområdet.

Del 2 omhandler lov om barn og foreldre. Her behandles sentrale spørsmål om hvordan foreldreskap etableres, foreldreansvar, fast bosted for barn og samværsrett.

Del 3 omhandler barnevernretten, det offentliges subsidiære ansvar for barn i sårbare situasjoner. Oppbyggingen av det offentlige barnevernet, årsaker til tiltak, gangen i barnevernssaker, bestemmelsene om særlige tiltak, tvangsaspektet og ikke minst reglene om taushetsplikt og meldeplikt blir behandlet.

Denne fjerde utgaven er oppdatert med lovendringer og ny rettspraksis, både fra Den europeiske menneskerettighetsdomstol og Høyesterett, som har kommet til siden forrige utgave.

Lena R.L. Bendiksen er dekan ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø. Trude Haugli er professor i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø.

Om første utgave:

«Sentrale emner i barneretten» gir den nødvendige oppdaterte kunnskap for de som er i feltet, men er også en glitrende innføring i de viktigste deler av barnelovgivningen, både for studenter og for de som måtte ønske et bedre kjennskap til et rettsfelt og politikkområde som er i vekst.

– Fylkesnemndsleder Geir Kjell Andersland i Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2014/3

  • Fagområde:
  • Utgivelsesår:
    2021
  • Sider:
    400
  • Utgave:
    4. utgave

Andre utgaver av denne boken