Sentrale emner i barneretten

Sentrale emner i barneretten

5. utgave

Du er ikke innlogget

For å få tilgang til dette innholdet må du ha abonnement på Juridika via din arbeidsgiver eller ditt studiested. Du kan også kjøpe personlig abonnement.

Kjøp Juridika til deg og ditt team

 • Ajourførte kommentarer
 • Tankevekkende artikler
 • Faglig relevante nyheter
 • Eldre bokskatter fra vår katalog

«Sentrale emner i barneretten» er en bok om sentrale barnerettslige temaer, skrevet for forskere, praktikere og studenter.

Barnevernsloven av 2021 trådte i kraft 1. januar 2023, og boken gir dermed den første samlede fremstillingen av denne nye loven. Forfatterne foretar koblinger til barnevernloven av 1992 og synliggjør hva som er nytt, hva som videreføres fra tidligere og henviser til praksis som fortsatt er relevant. Femte utgave er ellers oppdatert med lovendringer og ny rettspraksis, både fra Den europeiske menneskerettighetsdomstol og Høyesterett.

I bokens første del behandles særtrekk ved barneretten som rettsområde, de grunnleggende prinsipper barneretten bygger på, og metodiske særtrekk eller utfordringer ved rettsområdet.

Del 2 omhandler lov om barn og foreldre. Her behandles sentrale spørsmål om hvordan foreldreskap etableres, foreldreansvar, fast bosted for barn og samværsrett.

Del 3, som bygger på barnevernsloven av 2021, omhandler barnevernsretten og det offentliges subsidiære ansvar for barn i sårbare situasjoner. Her behandles blant annet de grunnleggende prinsippene for barnevernsretten, melding og undersøkelser, de ulike tiltakene som kan iverksettes, samværsrett og reglene om taushetsplikt og meldeplikt.

 • Fagområde:
 • Utgivelsesår:
  2023
 • Sider:
  432
 • Utgave:
  5. utgave

Andre utgaver av denne boken