Dag Michalsen

Dag Michalsen

Professor i rettshistorie ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Professor II i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø.
Dr. juris 1997.

Dag Michalsens forskningsfelt er rettshistorie med vekt på rettsvitenskapshistorie og forfatningshistorie.

Michalsen ble cand.jur. ved Universitetet i Oslo i 1983.

I perioden 1990–1997 var Michalsen ansatt som førsteamanuensis ved det Det juridiske fakultet i Oslo, før han ble professor i rettshistorie etter fullført doktorgrad i 1997. Siden han han hatt rettshistorie som sitt primære fag, og er fagansvarlig ved UiO og ved UiT.

Michalsen har vært opptatt av rettshistorisk forskning og å fremme samarbeid mellom rettsvitenskap og andre fagdisipliner. Han har vært opptatt av å etablere rettshistorie som et eget fagfelt og å utvikle gode læremidler i faget. Han har deltatt aktivt i mange nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter, og stod blant annet sentralt i forskningen knyttet til Grunnlovens 200-årsjubileum i 2014.

Fra 2016 til 2019 var Michalsen dekan ved Det juridiske fakultet i Oslo da han særlig arbeidet for å styrke rettsvitenskapelig forskning og digitalisering av studiet.

Michalsen er leder av Handelshøyskolen BIs forskningsetiske utvalg. Han er medlem i Det Norske Videnskaps-Akademi og medlem av flere redaksjonsråd i internasjonale rettshistoriske tidsskrifter. Han er bl.a. æresdoktor ved Universitetet i Lund (2017).

Michalsen har utgitt en rekke bøker og artikler i inn- og utland. Han var hovedredaktør for bokserien Nye perspektiver på Grunnloven 1814-2014 (utgitt i seks bind 2013-2014). Senere publikasjoner er bl.a. Norsk rettstenkning etter 1800 (2013) og Rettshistorisk kritikk (2017). Han var medredaktør på boken Grunnloven. Historisk kommentarutgave 1814-2020 (2021).

Bøker av Dag Michalsen

Mestad, Ola (red.) og Dag Michalsen (red.), Grunnloven. Historisk kommentarutgave 1814-2020, Universitetsforlaget 2021.

Hemstad, Ruth og Dag Michalsen (red.), Frie ord i Norden? Offentlighet, ytringsfrihet og medborgerskap 1814-1914, Pax Forlag 2019.

Michalsen, Dag, Rettshistorisk kritikk. Tolv studier, Dreyers forlag 2017.

Holmøyvik, Eirik og Dag Michalsen, Lærebok i forfatningshistorie, Pax Forlag 2015.

Dag Michalsen (hovedredaktør), Nye perspektiver på Grunnloven 1814 – 2014, Bind I-VI. Pax forlag 2013-2014.

Michalsen, Dag, Norsk rettstenkning etter 1800. Tolv studier, Pax Forlag 2013.

Michalsen, Dag (red.), Unntakstilstand og forfatning. Brudd og kontinuitet i konstitusjonell rett, Pax forlag 2013.

Michalsen, Dag, Rett. En internasjonal historie, Pax forlag 2011.

Michalsen, Dag, Romerrettsideologi, Pax Forlag 2008.

Michalsen, Dag (hovedredaktør), Oslo Studies in Legal History (så langt 18 bind).

Mestad, Ola og Dag Michalsen, Rett, nasjon, union. Den svensk-norske unionens rettslige historie 1814-1905, Universitetsforlaget 2005.

Fagbøker

Artikler