Ola Mestad

Ola Mestad

Instituttleder ved Nordisk institutt for sjørett ved Universitetet i Oslo.
Dr. juris 1992.

Mestad er professor ved Universitetet i Oslo. Hans forskningsområder inkluderer rettshistorie, petroleumsrett og europarett.

Oslogutten Mestad ble cand.jur. i 1984 ved Universitetet i Oslo. Han leverte lisensiatavhandling med tittelen «Om Statoil og statleg styring og kontroll» året etter. Mestad tok doktorgrad på avhandlingen «Om force majeure og risikofordeling i kontrakt» i 1992. Her redegjorde han for hvordan force majeure-reguleringer fungerer i ulike typer kontraktsforhold. Året etter gikk turen til BAHR, hvor Mestad var ansatt som advokat med fokus på petroleumssektoren. I 2012 vendte Mestad tilbake til akademia som professor i rettsvitenskap ved Senter for europarett og Avdeling for petroleums- og energirett ved Universitetet i Oslo.

Jussprofessoren har blant annet forsket på rettspraksisen rundt kaperfarten i årene før 1814. Han har argumentert for at denne virksomheten har hatt en større påvirkning på utviklingen av internasjonal folkerett enn folk flest er klar over. Mestad var også leder av Forskingskomiteen for grunnlovsjubileet. En viktig oppgave for komiteen var å dele ut forskningsbevilgninger i anledning feiringen av Grunnlovens 200 års jubileum. I 2014 fikk han og Dag Michalsen Prisen for god forskningsformidling ved Universitetet i Oslo for et 24 timers TV-program om Grunnlovsjubileet.

I 2017 ble Mestad valgt til Instituttleder ved Nordisk institutt for sjørett for perioden 1. september 2017 til 31. desember 2021. Han er også styremedlem (2016–2020) i UiO: Energi.

Gjennom sin karriere har Mestad tatt på seg en rekke verv. På 1980-tallet var han styremedlem i Fonna Forlag og leder av Juristmållaget (1980–1983). Han var styreleder i Litteraturselskapet Det Norske Samlaget (1994–1999) og i Stiftinga Det Norske Samlaget (1991–1999). Han ble medlem av redaksjonsrådet i Syn og Segn i 2006, styreformann i Dag og Tid i 2005 og styremedlem i Aschehoug forlag fra 2003. Mestad har også vært med i redaksjonsrådet i Samtiden i perioden (2001–2006) og satt i styret for markeringa av Ibsen-året i 2006. Mestad var også leder av Etikkrådet i Statens pensjonsfond utland fra 2010 til 2014. Dette er et uavhengig råd som vurderer og gir anbefalinger om fondets investeringer på etisk grunnlag.

Han har forfattet og bidratt til utallige publikasjoner både på norsk og engelsk. I 2018 er Mestad aktuell med ny bok som redaktør av en historisk kommentarutgave til Grunnloven, sammen med Dag Michaelsen.

IKKE VERIFISERT AV FORFATTER

Bøker av Ola Mestad

  • Mestad, Ola, Hans Petter Graver og Peter-Christian Müller-Graff, European Law and National Constitutions, Berliner Wissenschafts-Verlag GmbH 2016.
  • Holmøyvik, Eirik, Dag Michalsen og Ola Mestad, Lærebok i forfatningshistorie, Pax Forlag 2015.
  • Müller-Graff, Peter-Christian og Ola Mestad (red.) The rising complexity of European law, Berliner Wissenschafts-Verlag 2014.
  • Mestad, Ola (red.), Frihetens forskole. Professor Schlegel og eidsvoldsmennenes læretid i København, Pax Forlag 2013.
  • Mestad, Ola, Gro Nystuen og Andreas Føllesdal, Andreas (red.), Human rights, corporate complicity and disinvestment, Cambridge University Press 2011.
  • Mestad, Ola (red.), Anton Martin Schweigaard. Professorpolitikeren, Akademisk Publisering 2009.

Kilder

  • Rage, Knut, «Ola Mestad, Allkunne, 26. mars 2010 (19. januar 2018).

Fagbøker

Artikler