Odd Jarl Pedersen

Odd Jarl Pedersen

Tidligere lagdommer og konstituert dommer i Høyesterett.
Cand.jur. 1970.

Pedersen ble cand.jur. i 1970. Etter avlagt embetseksamen arbeidet han som juridisk sekretær i Oslo kommune, dommerfullmektig ved Nedre Romerike sorenskriverembete, universitetslektor ved Universitetet i Oslo, advokat hos kommuneadvokaten i Oslo, herredsretts-dommer ved Strømmen sorenskriverembete og lagdommer i daværende Eidsivating lagdømme. Pedersen ble førstelagmann ved Eidsivating lagmannsrett i 1995, da embetet be opprettet. Han viste stor interesse for rettshistorie og domstolens utvikling. Han hadde møterett for Høyesterett og var i 1998 konstituert dommer i Høyesterett.

Pedersen var medforfatter av boken Plan og bygningsrett i to deler som kom ut i 2. utgave i 2010 og 2011.

Bøker av Odd Jarl Pedersen

Fagbøker

Artikler