Plan- og bygnings­rett, del II

Plan- og bygnings­rett, del II

Bygge­saks­behandling, hånd­hevelse og sanksjoner

2. utgave
NB! Nyere utgave finnes.

Del 2 av verket Plan- og bygningsrett, med undertittelen «Byggesaksbehandling, håndhevelse og sanksjoner» behandler alle forhold i tilknytning til byggesaker, inkludert refusjon, utbyggingsavtaler og erstatningsansvar .

Plan- og bygningsrett, del 1 og 2 gir en oppdatert, grundig oversikt over reglene i den nye plan- og bygningsloven. I del 1 behandler forfatterne reglene om planer og planbestemmelser, deling, bruksendring, riving, kravene til byggetomta og refusjon. I tillegg er bestemmelsene om vann- og avløpsavgifter behandlet. Forfatterne gir en grundig fremstilling av byggesaksbehandlingen og bestemmelsene om konsekvensutredning. Her behandles de ulike byggesakssystemene, og byggesaksbehandlingen i kommunen og i klageinstansen. Det er gjort utførlig rede for hvilke tiltak som følger hvilke system. Sentralt er også bestemmelsene om ansvar, kontroll og tilsyn. Del 1 inneholder dessuten kapitler om bygningsmyndighetenes erstatningsansvar, utbyggingsavtaler og håndhevelsen av ulovlige forhold.

Andre utgaver av denne boken