Ulf Stridbeck

Ulf Stridbeck

Professor emeritus ved Universitetet i Oslo.
Dr. juris 1992.

Stridbeck er opptatt av skjæringspunktet mellom juss, psykologi og rettspsykiatri. Han jobber med rettspsykologiske problemstillinger som avhør, troverdighet, falske tilståelser og vitnebeviset generelt.

Stridbeck ble fil. kand. ved Universitetet i Göteborg i 1981, jur. kand. ved Lunds Universitet i 1981 og dr. juris ved Lunds Universitet i 1992. I 1997 ble Stridbeck professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo, hvor han blant annet har vært ansvarlig faglærer i strafferett og faglærer i straffeprosess og yrkesetikk. I perioden 2005 til 2006 var Stridbeck konstituert førstestatsadvokat ved Riksadvokatembetet. Fra januar 2020 er han professor emeritus ved Universitetet i Oslo.

Stridbeck har mange verv. Han har blant annet siden 2002 vært fagansvarlig for Wadahlseminaret, som er et studentdrevet vinterseminar om straff og prosess. I tillegg er Stridbeck board member i Nordic Network for research on Psychology and Law (NNPL), hvilket han har vært siden 2004. Siden 2001 har Stridbeck vært redaktør for Tidsskrift for strafferett. Han er også medlem i Rettspsykologisk forskergruppe. Innenfor jussen engasjerer Stridbeck seg særlig for uriktige domfellelser og gjenopptakelse, og han er aktiv innenfor European Innocence Network (EIN).

Stridbeck har også sittet i flere lovutvalg, blant annet i utvalg for lekdommere (2001), utvalg om prostitusjonslovgivning (2004) og utvalg for evaluering av Gjenopptakelseskommisjonen (2012).

Bøker av Ulf Stridbeck

Sæther, Knut Erik mfl., Straff og frihet: Til vern om den liberale rettsstat. Festskrift til Tor-Aksel Busch, Gyldendal Juridisk 2019.

Førde, Reidun, Morten Kjelland og Ulf Stridbeck, Cand.mag., cand.med., cand.jur., cand.alt. Festskrift til Aslak Syse, Gyldendal Juridisk 2016.

Grøndahl, Pål og Ulf Stridbeck, Rettspykiatriske beretninger. Om sakkyndighet og menneskeskjebner, Gyldendal Akademisk 2015.

Høgberg, Alf Petter og Ulf Stridbeck (red.), Hvitvasking, Universitetsforlaget 2008.

Stridbeck, Ulf, Vittoria Tola og Carchedi Franscesco (red.), Lo zoning possible. Governance della prostituzione e della tratta delle donne. Il caso di Venezia, Stoccolma ed Amsterdam, Edizioni Franco Angeli 2008.

Artikler og bokkapitler av Ulf Stridbeck

Stridbeck, Ulf, Digitale vitner i koronaens tid, Juridika Innsikt, 2020.

Stridbeck, Ulf, Coerced-Reactive Confessions: The Case of Thomas Quick, Journal of Forensic Psychology Research and Practice, 2020 s. 1–16.

Magnussen, Svein og Ulf Stridbeck, Vurdering av troverdighet: hva sier forskningen anno 2020?, Tidsskrift for strafferett, 2020, Volum 20 (1) s. 6–17.

Stridbeck, Ulf, Nikab i retten i Straff & frihet: Til vern om den liberale rettsstat. Festskrift til Tor-Aksel Busch, Knut Erik Sæther, Runar Torgersen, Ulf Stridbeck og Kjerstin A. Kvande (red.) (Gyldendal Juridisk 2019) s. 579–596.

Albrechtsen van der Hagen, Malin, Ulf Stridbeck, Ulf og Annika Maria D Melinder, Førsamtaler på godt og vondt: Effekter på senere tilrettelagte avhør i lys av vitnepsykologisk forskning, Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål, 2018, Volum 16 (4) s. 337–351.

Jakobsen, Kristina Kepinska, Ulf Stridbeck og Åse Langballe, Objektivitet i avhør: Avhør av fornærmede i straffesaker i Norge, Tidsskrift for strafferett, 2018, Volum 18 (2) s. 74–101.

Stridbeck, Ulf, Håkan d.y. Revisiting Hydéns "Rättens samhälleliga funktioner" i Festskrift till Håkan Hydén, Karl Dahlstrand, Reza Banakar og Lotti Ryberg Welander (red.) (Juristförlaget 2018) s. 659–668.

Grøndahl, Pål of Ulf Stridbeck, When insanity has gone undiscovered by the courts: The practice of the Norwegian Criminal Cases Review Commission in cases of doubts about insanity, Criminal Behaviour and Mental Health, 2016, Volum 26 (3) s. 212–224.

Grønnerød, Cato, Pål Grøndahl og Ulf Stridbeck, Forensic psychiatric experts under the legal microscope, Legal and Criminological Psychology, 2016, Volum 21 (1) s. 15–24.

Stridbeck, Ulf, Pål Grøndahl og Cato Grønnerød, Expert for whom? Court-appointed versus party-appointed experts, Psychiatry, Psychology and Law, 2016, Volum 23 (2) s. 246–255.

Stridbeck, Ulf, Falske tilståelser i: Rettspsykiatriske beretninger:om sakkyndighet og menneskeskjebner, Pål Grøndahl og Ulf Stridbeck (red.) (Gyldendal Akademisk 2015) s. 255–272.

Grøndahl, Pål, Cato Grønnerød og Ulf Stridbeck, Samarbeidsklimaet mellom rettspsykiatrisk sakkyndige og strafferettsjurister – Bedre enn sitt rykte, Lov og Rett, 2014 (5) s. 273–283.

Magnussen, Svein mfl., "UTOVER RIMELIG TVIL"? En kvantitativ studie av sikkerhet i bevisvurdering i straffesaker hos norske fagdommere og lekdommere, Tidsskrift for Rettsvitenskap, 2014, Volum 127 s. 384–396.

Grøndahl, Pål, Ulf Stridbeck og Cato Grønnerød, The truth and nothing but the truth: court-appointed forensic experts´experience with testifying and their perceptions of legal actors in criminal courts, Journal of Forensic Psychiatry & Psychology, 2013, Volum 24 (2) s. 192–204.

Stridbeck, Ulf og Pål Grøndahl, Utilregnelighet "under radaren"? Gjenopptakelseskommisjonens vurdering av saker med tvil om tilregnelighet – en pilotstudie, Lov og Rett, 2012, Volum 51 (5) s. 301–312.

Stridbeck, Ulf og Svein Magnussen, Opening Potentially Wrongful Convictions – Look to Norway, The Criminal Law Quarterly, 2012, Volum 58 (2) s. 267–282.

Stridbeck, Ulf og Svein Magnussen, Prevention of wrongful convictions: Norwegian legal safeguards and the Criminal Cases Review Commission, University of Cincinnati law review, 2012, Volum 80 (4) s. 1373–1390.

Magnussen, Svein mfl., Beliefs about factors affecting the reliability of eyewitness memory: A comparison of judges, jurors and the general public, Applied Cognitive Psychology, 2010, Volum 24 (1) s. 122–133.

Stridbeck, Ulf og Pär Anders Granhag, Legal procedures in the Nordic countries and USA: a comparative overview i Forensic Psychology in Context. Nordic and international approaches, P.A. Granhag (red.) (Willan Publishing 2010) s. 14–34.

Stridbeck, Ulf og Ingvild Mestad, Det troverdige vitnet – den uskyldiges verste fiende, Juristkontakt, 2009 (5) s. 58–60.

Stridbeck, Ulf og Morten Holmboe, "Det er einskilde som ikkje skjøner kor viktig det er å ha ei sak", Lov og Rett, 2009, Volum 48 (3) s. 146–165.

Magnussen, Svein mfl., Faktorer som påvirker påliteligheten av øyevitner: Hva vet dommere og jurymedlemmer?, Lov og Rett, 2008, Volum 47 (8) s. 472–482.

Magnussen, Svein mfl., What judges know about eyewitness testimony: A comparison of Norwegian and US judges, Psychology, Crime and Law, 2008, Volum 14 s. 177–188.

Stridbeck, Ulf, "Hva vil du jeg skal si?" – Om partoppnevnte sakkundiges habilitet i: Ikke kun straf. Festskrift til Vagn Greve, Thomas Elholm og Flemming Balvig (red.) (Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2008) s. 543–550.

Stridbeck, Ulf, Hvem er i hvitvaskingsbransjen – et blandet persongalleri i: Hvitvasking, Alf Petter Høgberg og Ulf Stridbeck (red.) (Universitetsforlaget 2008) s. 43–57.

Stridbeck, Ulf og Morten Holmboe, Trenger vi rettslige tiltak for å stoppe kverulanter? i: Jurist uden omsvøb: festskrift til Gorm Toftegaard Nielsen, Anette Storgaard, Annette Møller-Sørensen og Gorm Toftegaard Nielsen (Christian Ejlers´s Forlag 2007) s. 541–566.

Thoresen, Christian mfl., Dommeravhør av barn i Norge fra 1985 til 2002, Tidsskrift for strafferett, 2007, Volum 7 s. 116–127.

Thoresen, Christian mfl., Theory and practice in interviewing young children: A study of Norwegian police interviews 1985 – 2002, Psychology, Crime and Law 2006, Volum 12 (6) s. 629–640.

Stridbeck, Ulf, Muntlighet vid domstol i Norden i: Muntlighet vid domstol i Norden, Eric Bylander og Per Henrik Lindblom (Iustus förlag 2005) s. 87–130.

Stridbeck, Ulf, Prostitusjon i Norge: realiteter, politikk og regulering, Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 2005, Årg. 92 nr. 1 s. 54–72.

Magnussen, Svein J. og Ulf Stridbeck, Vurdering av troverdighet: Hva sier forskningen?,Tidsskrift for strafferett, 2001, Volum 1 (2) s. 81–97.

Stridbeck, Ulf, Kvarstadsbåtarna – ett politisk drama på rättens scen, Kritisk juss, 1995, Volum XXII (3) s. 147–162.

Fagbøker

Artikler