Jon Petter Rui

Jon Petter Rui

Professor ved Universitetet i Tromsø og Professor II ved Universitetet i Bergen.
Ph.d. 2008.

Rui underviser og forsker innenfor fagfeltene strafferett, straffeprosess og menneskerettigheter, og skriver juridiske fagbøker. Han er en ofte brukt ekspertkilde i media.

Han ble cand.jur. i 2001 og jobbet etter dette som advokatfullmektig for Advokat Hallvard Østgård i Tromsø frem til 2003. I denne perioden fikk Rui også advokatbevilling. Deretter gikk veien til akademia hvor Rui først jobbet et år som amanuensis ved Det juridiske fakultet i Tromsø og året etter fikk stipendiatstilling. Fra 2006 er Rui vernepliktig major i Heimevernet. I 2007 ble han ansatt som førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø. Året etter leverte han sin doktorgrad og jobbet et halvår som prodekan. Avhandlingen var grunnlaget for boken Forbudet mot gjentatt straffeforfølgning (ne bis in idem) som ble utgitt i 2009.

Fra 2009 til 2010 var Rui konstituert som lagdommer i Hålogaland lagmannsrett. Rui gikk deretter tilbake til akademia som postdoktor ved Det juridiske fakultet i Tromsø. Høsten 2013 var han konstituert lagdommer i Gulating lagmannsrett. Etter dette ble Rui boende i Bergen da han i 2014 ble utnevnt til professor ved Det juridiske fakultetet i Bergen. Fra 2018 er Rui både professor ved Universitetet i Tromsø og professor II i Bergen.

I tiden i akademia har Rui hatt flere utenlandsopphold som gjesteforsker ved Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht i Freiburg i Tyskland. Rui har språkøre, og har tatt fransk grunnemne ved Universitetet i Tromsø, og kurs i både fransk, tysk og engelsk. I tillegg behersker han noe russisk.

Rui har satt sine spor i jussen blant annet gjennom å lede Hvitvaskingslovutvalget fra 2015 til 2017. Han var også regjeringsoppnevnt medlem av Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll fra 2009-2017 og av Straffeprosessutvalget fra 2014-2017, samt at han fra 2014 til 2015 var oppnevnt av Justis- og beredskapsdepartementet til å utarbeide en enmannsutredning om forslag til lov om sivilrettslig inndragning. Fra 2005 har Rui vært medlem av redaksjonen i Tidsskrift for Strafferett, og han har skrevet mange artikler for tidsskriftet. Rui har siden 2011 også vært medlem av redaksjonskomiteen i tidsskriftet Lov og Rett. Videre blir Rui stadig kontaktet av mediene angående straffesaker og med sin rolle som professor anser han det som et samfunnsoppdrag å opplyse om hvordan jussen skal forstås.

Bøker av Jon Petter Rui

  • Rui, Jon Petter; Sieber, Ulrich. Non-Conviction-Based Confiscation in Europe. Possibilities and Limitations on Rules Enabling Confiscation without a Criminal Conviction, Duncker & Humblot 2015.
  • Rui, Jon Petter. Hvitvasking: Fenomenet, regelverket, nye strategier, Universitetsforlaget 2012.
  • Johansen, Jon Petter Rui, Forbudet mot gjentatt straffeforfølgning (ne bis in idem), Universitetsforlaget 2009.
  • Johansen, Jon Petter Rui (red.), Rettshjelp fra kyst til vidde - Festskrift til Jusshjelpa i Nord-Norge, Gyldendal Akademisk 2009.
  • Johansen, Jon Petter Rui; Markus Hoel Lie; Thorbjørn Riise Haagensen, Kommenterte høyesterettsavgjørelser i forvaltningsrett, Fagbokforlaget 2008.

Kilder

Fagbøker

Artikler