Aksjeloven og allmennaksjeloven

Aksjeloven og allmennaksjeloven

Lovkommentar

5. utgave

Du er ikke innlogget

For å få tilgang til dette innholdet må du ha abonnement på Juridika via din arbeidsgiver eller ditt studiested. Du kan også kjøpe personlig abonnement.

Kjøp Juridika til deg og ditt team

  • Ajourførte kommentarer
  • Tankevekkende artikler
  • Faglig relevante nyheter
  • Eldre bokskatter fra vår katalog

Den første utgaven av lovkommentaren til aksjeloven og allmennaksjeloven kom i 1999. Siden den gang har den etablert seg som det sentrale referanseverket på området.

Denne reviderte utgaven er oppdatert av Gudmund Knudsen, Asle Aarbakke og Tone Ofstad med lovendringer og rettspraksis siden forrige utgave fra 2017. Fremstillingen er ajourført pr. 1. juli 2023.

Boken omhandler først og fremst tolkningsspørsmål som lovene kan reise. Lovbestemmelsene er dessuten satt inn i en bredere rettslig sammenheng, der betydningen av tilgrensende rettsområder, som verdipapirrett, kjøpsrett og panterett er tatt i betraktning.

Lovkommentaren er skrevet for domstoler, prosederende advokater og for juridiske, økonomiske og andre rådgivere som arbeider med aksjerettslige spørsmål. Den vil også være nyttig for generalforsamlingsdirigenter, styreledere, styremedlemmer, styresekretærer, daglige ledere, revisorer og andre tillitspersoner i aksjeselskaper.

Papirutgaver av kommentaren