Eivind Furuseth

Eivind Furuseth

Førsteamanuensis ved BI.
Ph.D. 2016.

Eivind Furuseth hatt en særlig interesse for skatterett helt fra studietiden. Han er født i 1975 og ble cand.jur. ved Universitetet i Oslo i 2002 med en studentavhandling om fradragsrett for oppkjøpskostnader. Etter studiet jobbet han ved Oslo fylkesskattekontor og deretter som seniorskatterådgiver ved Sentralskattekontoret for storbedrifter. I 2005 tok han en LL.M. i internasjonal skatt ved Universitetet i Leiden, Nederland.

I KPMG, hvor han var advokat fra 2007 til 2015, jobbet han med internasjonal bedriftsbeskatning. Ved siden av stillingen i KPMG underviste han i internasjonal skatterett ved BI og var fra 2010 doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Oslo. I 2015 forsvarte han avhandlingen The relationship between domestic anti-avoidance rules and tax treaties.

Siden 2015 har han vært ansatt ved Institutt for rettsvitenskap og styring ved BI. Fra 2018 er han også førsteamanuensis II ved Universitetet i Stavanger. Som foreleser og lærer er han opptatt av at de mange studentene som velger faget skatterett på BI skal få en overordnet forståelse av hvordan skatteretten henger sammen. I arbeidslivet, hvor man sjelden får tid til å fordype seg i mer grunnleggende prinsipper, vil grunnleggende forståelse for faget spare en fra å gjøre det mer komplisert enn man trenger.

På spørsmål om hva som er særlig viktig for ham innenfor skatteretten, svarer Eivind Furuseth at han engasjerer seg for de moralske og etiske sidene ved faget: Hvor går grensene, og hvem skal bestemme hvor grensene går? «Her er det mange interessante problemstillinger», sier han til Juridika. «Er det for eksempel nødvendigvis så stor forskjell på å ha et datterselskap på Cayman Islands enn i Sverige, forutsatt at skattyter oppgir all informasjon til norske skattemyndigheter?»

Eivind Furuseth er rådsmedlem i Nordisk Skattevitenskapelig Forskningsråd og medlem i Academic Committee i European Association of Tax Law Professors (EATLP). Videre er han redaktør av tidsskriftet Skatterett sammen med Benn Folkvord og medlem i redaksjonsrådet for Nordic Tax Journal. Fra 2016 er han medlem av Skatteklagenemda.

Bøker av Eivind Furuseth

Skaar, Arvid Aage (red.) m.fl., Skatteloven. Lovkommentar, Universitetsforlaget 2022.

Gjems-Onstad, Ole m.fl., Oppgaver i skatterett, Gyldendal Norsk Forlag AS 2019.

Gjems-Onstad, Ole m.fl., Norsk bedriftsskatterett, 2. utgave, Gyldendal Juridisk 2018.

Fagbøker

Artikler