Knut Erik Sæther

Knut Erik Sæther

Assisterende riksadvokat.
Cand.jur. 1995.

Som assisterende riksadvokat er Sæther riksadvokatens nærmeste medarbeider og faste stedfortreder.

Sæther ble cand.jur. ved Universitetet i Oslo våren 1995 og var deretter advokatfullmektig hos kommuneadvokaten i Oslo. Fra 1996 var han førstekonsulent i Justisdepartementets lovavdeling, med permisjon i 1999 for å være dommerfullmektig ved Kongsberg sorenskriverembete. Tilbake i Justisdepartementet var han fra 2000 lovrådgiver med særlig ansvar for strafferett og straffeprosess, deretter avdelingsdirektør i Enhet for strafferett og prosess fra 2004. Sæther ledet arbeidet med å forberede den spesielle delen i straffeloven 2005. Han ble utnevnt til assisterende riksadvokat i statsråd oktober 2011.

Sæther er medforfatter av boken Alminnelig strafferett (6. utg. 2016), sammen med tidligere riksadvokat og høyesterettsdommer Georg Fredrik Rieber-Mohn. Boken er en revidert utgave av professor i rettsvitenskap Johs. Andenæs’ hovedverk. Sæther er også medforfatter av Straffeprosessloven. Kommentarutgave (4. utg. 2011).

Han har som ledd i forfatteromtalen gjort seg følgende refleksjoner om arbeidet med alminnelig strafferett:

«Å skulle ajourføre og dermed nødvendigvis endre fremstillingen til selveste Johs. Andenæs, og da attpåtil det han karakteriserte som sin øyesten, er en oppgave som utløser ærefrykt og prestasjonsangst. Ikke minst ettersom den sjette utgaven måtte ta utgangspunkt i straffeloven 2005, som Andenæs selv ikke opplevde ferdigstillelsen av. Med andre ord: Det var påkrevd å foreta ganske store endringer. For om mulig å gjøre utfordringen enda større, skulle jeg ‘overta’ for høyesterettsdommer Magnus Matningsdal, som sammen med Rieber-Mohn sto bak femte utgave i 2004, men som nå ønsket å prioritere egne arbeider. Nestoren i forfatterteamet og jeg ble raskt enige om å forsøke å utforme våre bidrag slik at det ble mest mulig sømløse overganger mellom ny og gammel tekst. En slik tilnærming legger nødvendigvis visse bånd på fremstillingen, språklig så vel som innholdsmessig. For eksempel var det lite nærliggende å gi tilkjenne våre egne rettspolitiske synspunkter på lovgiverens valg av løsninger i den nye loven. I det hele tatt var vi svært bevisste på at vi forvaltet arven etter Andenæs; hver ny setning ble endevendt inntil den holdt en kvalitet Rieber-Mohn var tilfreds med. Om vi har lykkes, må leserne av boken selv vurdere. Jeg har fortsatt ikke pustet lettet ut. Men Stein Husbys anmeldelse av boken i Tidsskrift for strafferett var meget kjærkommen.»

— Knut Erik Sæther

Bøker av Knut Erik Sæther

Les mer her

Kilder

  • Bergaplass, Herborg, «Ny assisterende riksadvokat», Eikerbladet, 9. november 2011 (lest 19. august 2017).
  • «Ny assisterende riksadvokat», Advokatbladet, 21. november 2011, s. 70–71 (lest 19.august 2017).

Fagbøker

Artikler