Toril M. Øie

Toril M. Øie

Justitiarius i Høyesterett.
Cand.jur. 1986.

Øie er øverste leder av Høyesterett og domstolens representant utad. Hun er den 20. justitiarius i Norges Høyesterett og den første kvinnen i denne stillingen.

Hun tok juridisk embetseksamen våren 1986 ved Universitetet i Oslo. Etter studiene var hun førstekonsulent og fungerende lovrådgiver i Justisdepartementets lovavdeling. I 1990 ble hun utnevnt til fast lovrådgiver. I Lovavdelingen arbeidet Øie med blant annet strafferett, straffeprosess, sivilprosess, tvangsfullbyrdelse, familierett, konkursrett, alminnelig forvaltningsrett, statsrett og menneskerettigheter. Arbeidet besto i hovedsak i å forberede lovendringer, utarbeide betenkninger om juridiske spørsmål og gi lovteknisk bistand til andre departementer. Som lovrådgiver hadde hun ansvaret for et stort antall proposisjoner, som hun ofte skrev i første hånd. Eksempel på dette er store deler av proposisjonen til ekteskapsloven samt proposisjoner om to-instansreformen, hvitvasking av utbytte, inndragning av utbytte, etterforskningsmetoder, tiltak for å beskytte aktørene i straffesaker mot trusler og represalier, varetekt og hurtigere straffesaksbehandling. Fra 1988 til 1990 hadde Øie permisjon fra Lovavdelingen og var dommerfullmektig, konstituert herredsrettsdommer og konstituert sorenskriver ved Strømmen sorenskriverembete.

I 2000 ble hun avdelingsdirektør og leder for Lovavdelingens Enhet for strafferett og prosess (Justis- og politidepartementet). Her hadde hun blant annet det overordnede faglige ansvaret for proposisjonen om alminnelig del i straffeloven av 2005, og hun tok del i departementets interne avklaringer av hovedpunktene i ny tvistelov.

Fra 1994 til 2002 hadde Øie en bistilling som førstelektor ved Universitetet i Oslo. Her underviste hun i mange år i strafferett, straffeprosess og sivilprosess. Øie har vært foredragsholder for advokater, dommere, forliksrådsmedlemmer og polititjenestemenn, og hun har undervist ved universitetene i Bergen og Tromsø og ved Folkeuniversitetet. I tillegg til å ha skrevet artikler om strafferettslige og prosessuelle emner er hun forfatter av blant annet to lærebøker i strafferett.

Øie ble dommer i Høyesterett i 2004, før hun ble leder av Høyesterett 1. mars 2016. Det er høyesterettsjustitiarius’ oppgave å alltid delta i plenumssaker og saker som behandles i storkammer med 11 dommere. Som justitiarius har Øie som mål å så vidt mulig også ta del i behandlingen av alminnelige saker, på lik linje med de øvrige dommerne.

Bøker av Toril M. Øie

  • Matningsdal, Magnus, Jens Edvin A. Skoghøy og Toril M. Øie (red.), Rettsavklaring og rettsutvikling. Festskrift til Tore Schei på 70-årsdagen, Universitetsforlaget 2016.
  • Schei, Tore, Jens Edvin A. Skoghøy og Toril M. Øie (red.), Lov Sannhet Rett, Norges høyesterett 200 år, Universitetsforlaget 2015.
  • Schei, Tore, mfl., Tvisteloven, Kommentarutgave, bind I, 2.utg. Universitetsforlaget 2013.
  • Schei, Tore, mfl., Tvisteloven, Kommentarutgave, bind II, 2.utg. Universitetsforlaget 2013.
  • Slettan, Svein og Toril M. Øie, Forbrytelse og straff, bind I, Universitetsforlaget 2001.
  • Svein Slettan og Toril M. Øie, Forbrytelse og straff. Lærebok i strafferett, TANO 1997.
  • Toril M. Øie, Beskatning av samboere. En sammenligning med reglene om beskatning av ektefeller, TANO 1985.

Kilder

Fagbøker

Artikler