Innsikt

Dommerpost Luxemburg

 • Dommerpost Luxemburg 15: EU og demokratiet

  Dommerpost Luxemburg 15: EU og demokratiet

  EU har utviklet seg fra et markedssamarbeid til et bredere fellesskap som også omfatter politiske verdier. Blant disse er respekt for demokratiet, skriver Per Christiansen.

 • Dommerpost Luxemburg 14: Marshall-planen og EU

  Dommerpost Luxemburg 14: Marshall-planen og EU

  Marshall-planen var et amerikansk løft for å få europeisk økonomi på fote etter andre verdenskrig. Behovet for gjenoppbygging etter krigen i Ukraina og muligheten for et ukrainsk EU-medlemskap i fremtiden gjør at det igjen trekkes paralleller til planen. Hvordan virket Marshall-planen, og hva er sammenhengen med EU?

 • Dommerpost Luxemburg 13: Kroatia, euro og Schengen

  Dommerpost Luxemburg 13: Kroatia, euro og Schengen

  Med virkning fra 1. januar i år, deltar EUs ferskeste medlem Kroatia også i eurosonen og Schengen-området. I denne ukens «Dommerpost Luxemburg» beskriver EFTA-dommer Per Christiansen opptakten til landets euro-tiltreden – og er innom både Tesla, mår og Bob Dylan på veien.

 • Dommerpost Luxemburg 12: Borgerinitiativ i EU-retten

  Dommerpost Luxemburg 12: Borgerinitiativ i EU-retten

  Et borgerinitiativ innebærer at et antall unionsborgere kan be Kommisjonen om å fremme et lovforslag i samsvar med initiativet. Ordningen skal supplere EUs representative demokrati med et innslag av direkte demokrati. Ordningen kan være interessant for unionsborgere med et sterkt engasjement i enkeltsaker.

 • Dommerpost Luxemburg 11: Forbrukerlån i utenlandsk valuta og EU-retten

  Dommerpost Luxemburg 11: Forbrukerlån i utenlandsk valuta og EU-retten

  Den økonomiske risiko som valutalån representerer, kan de aller fleste forbrukere verken vurdere godt eller sikre seg mot på egen hånd. Direktiv 93/13 er et eksempel på hvordan EU-rettens dynamikk, i et samspill med nasjonale domstoler, kan utvikle et rettsfelt ved bruk av lovformålet for å motvirke den ubalanse som ligger i sakens natur i forbrukerforhold.

 • Dommerpost Luxemburg 10: En EU-stat må respektere rettsstaten for å motta EU-penger

  Dommerpost Luxemburg 10: En EU-stat må respektere rettsstaten for å motta EU-penger

  En EU-forordning gir Rådet mulighet til å holde tilbake utbetalinger fra EUs budsjett til EU-stater som ikke respekterer rettsstatsprinsippet. Dette gir Kommisjonen og Rådet en ny og virkningsfull mulighet for rettshåndhevelse.

 • Dommerpost Luxemburg 9: Om Den europeiske menneskerettskonvensjon og EU-retten

  Dommerpost Luxemburg 9: Om Den europeiske menneskerettskonvensjon og EU-retten

  Menneskerettigheter i EU-retten har utviklet seg gradvis. Siden tidlig på 1990-tallet har det for EUs Ministerråd vært et mål at EU tiltrer Den europeiske menneskerettskonvensjon. Dette er blitt traktatfestet. Likevel har saken ikke fått noen endelig løsning. Skaper dette store vanskeligheter?

 • Dommerpost Luxemburg 8: Overnasjonalitet i Øvre Schlesien – en lite kjent forløper for EU

  Dommerpost Luxemburg 8: Overnasjonalitet i Øvre Schlesien – en lite kjent forløper for EU

  Da EU-samarbeidet først ble satt i gang, ble samarbeidet med rette sett på som nyskapende innen folkeretten. Det hadde imidlertid en forløper. Etter første verdenskrig etablerte Tyskland og Polen et samarbeid om Øvre Schlesien, tilskyndet av Folkeforbundet. Dette samarbeid er senere stort sett glemt. Her er en påminnelse.

 • Dommerpost Luxemburg 7: Motstrid mellom EU-retten og nasjonal forfatningsrett

  Dommerpost Luxemburg 7: Motstrid mellom EU-retten og nasjonal forfatningsrett

  EU er ikke en stat, men en internasjonal organisasjon som har selvstendige stater som medlemmer. Medlemsstatene har i EU-traktatene tildelt statsmyndighet på avgrensede saksområder til EU. Denne myndighet utøves av EUs institusjoner. Oppstår det uenighet om hvilken myndighet som er overført, vil spørsmålet være hvem som autoritativt avgjør dette.

 • Dommerpost Luxemburg 6: Ordningen for styrket samarbeid i EU

  Dommerpost Luxemburg 6: Ordningen for styrket samarbeid i EU

  EUs ministerråd kan ikke treffe vedtak dersom det ikke er tilstrekkelig enighet mellom EU-statene. I slike situasjoner kan ordningen med styrket samarbeid være til hjelp. Ordningen tillater en gruppe EU-stater å forsterke integrasjonen seg imellom på bestemte saksområder, ved å bruke EUs institusjoner og EU-retten, skriver EFTA-dommer Per Christiansen.

 • Dommerpost Luxemburg 5: Korrupsjon kan true EU

  Dommerpost Luxemburg 5: Korrupsjon kan true EU

  Det meste av EUs budsjettutgifter er overføringer fra rikere til mindre rike EU-stater. Slik økonomisk omfordeling er en del av hensikten med integrasjonen mellom EU-statene. Dersom midlene ikke brukes etter forutsetningene, men uthules ved korrupsjon, blir imidlertid slike budsjettoverføringer vanskelig å godta, skriver EFTA-dommer Per Christiansen i brev 5 i serien Dommerpost Luxemburg.

 • Dommerpost Luxemburg 4: Må en EU-stat innføre euro?

  Dommerpost Luxemburg 4: Må en EU-stat innføre euro?

  Må en EU-stat innføre euro? Formelt er svaret på spørsmålet ja, men svaret er betinget. Kommisjonen ser ut til å ha inntatt en pragmatisk holdning i spørsmålet, og en EU-stat har derfor i praksis stor handlefrihet til selv å avgjøre når euroen skal erstatte den nasjonale valutaen, skriver EFTA-dommer Per Christiansen.

 • Dommerpost Luxemburg 3: Tidsavgrensning av en EU-doms rettsvirkning

  Dommerpost Luxemburg 3: Tidsavgrensning av en EU-doms rettsvirkning

  En tolkningsdom fra EU-domstolen kan komme overraskende på partene i en rettstvist og på andre interesserte. EU-domstolen kan imidlertid begrense rettsvirkningene av en dom – når det er gode grunner for det. Et eksempel på en sak hvor de gjorde dette er Barber-saken om ulik behandling ved pensjonsutbetalinger. Les mer i EFTA-dommer Per Christiansens tredje brev i serien Dommerpost Luxemburg.

 • Dommerpost Luxemburg 2: EU og maktfordelingsprinsippet

  Dommerpost Luxemburg 2: EU og maktfordelingsprinsippet

  Det har vært hevdet at EU-samarbeidet er udemokratisk. De seneste tiår har EU-statene imidlertid forsterket EUs demokrati, og et klarere maktfordelingsprinsipp inngår i denne utvikling, skriver EFTA-dommer Per Christiansen i andre brev i serien Dommerpost Luxemburg.

 • Dommerpost Luxemburg 1: Europeiske dommerforeningers søksmål mot Rådet

  Dommerpost Luxemburg 1: Europeiske dommerforeningers søksmål mot Rådet

  Ny serie på Juridika Innsikt: Dommerpost Luxemburg av EFTA-dommer Per Christiansen. Tema for første brev er europeiske dommerforeningers søksmål mot Polen. EUs ministerråd har godkjent at pengemidler til Polen kan utbetales, så sant nødvendige endringer gjøres for å sikre polske domstolers uavhengighet. Men gyldigheten av Rådets beslutning er angrepet av europeiske dommerforeninger i søksmål ved EU-domstolen.

Juridika Innsikt er et redaktørstyrt fagmagasin som følger rettskildene og juristhverdagen.

Juridika Innsikt publiseres på Juridika, Universitetsforlagets digitale juridiske verktøy og bibliotek. Bak Juridika Innsikt står Universitetsforlagets jussredaksjon, utgiver av Norges sterkeste jusslitteraturportefølje.

Vi skriver selv ulike typer aktualitets- og magasinsaker rettet mot jurister, og vi får ledende jusseksperter til å kommentere viktige dommer og lovendringer. Vår ambisjon er å publisere artikler som går i dybden og holder deg à jour på ditt juridiske fagområde, og på den måten bidra til at du finner alt juridisk innhold du trenger på Juridika.

Med dine innspill kan vi gjøre Juridika Innsikt enda bedre. Vi blir glade for alle tilbakemeldinger og gode ideer som sendes til  post​@juridika.no.

 • Forlagssjef: Sturla Blanck Torkildsen