Innsikt

Dommerpost Luxemburg

 • Dommerpost Luxemburg: Om Den europeiske menneskerettskonvensjon og EU-retten

  Dommerpost Luxemburg: Om Den europeiske menneskerettskonvensjon og EU-retten icon_arrow_right

  Menneskerettigheter i EU-retten har utviklet seg gradvis. Siden tidlig på 1990-tallet har det for EUs Ministerråd vært et mål at EU tiltrer Den europeiske menneskerettskonvensjon. Dette er blitt traktatfestet. Likevel har saken ikke fått noen endelig løsning. Skaper dette store vanskeligheter?

 • Dommerpost Luxemburg: Overnasjonalitet i Øvre Schlesien – en lite kjent forløper for EU

  Dommerpost Luxemburg: Overnasjonalitet i Øvre Schlesien – en lite kjent forløper for EUicon_arrow_right

  Da EU-samarbeidet først ble satt i gang, ble samarbeidet med rette sett på som nyskapende innen folkeretten. Det hadde imidlertid en forløper. Etter første verdenskrig etablerte Tyskland og Polen et samarbeid om Øvre Schlesien, tilskyndet av Folkeforbundet. Dette samarbeid er senere stort sett glemt. Her er en påminnelse.

 • Dommerpost Luxemburg: Motstrid mellom EU-retten og nasjonal forfatningsrett

  Dommerpost Luxemburg: Motstrid mellom EU-retten og nasjonal forfatningsretticon_arrow_right

  EU er ikke en stat, men en internasjonal organisasjon som har selvstendige stater som medlemmer. Medlemsstatene har i EU-traktatene tildelt statsmyndighet på avgrensede saksområder til EU. Denne myndighet utøves av EUs institusjoner. Oppstår det uenighet om hvilken myndighet som er overført, vil spørsmålet være hvem som autoritativt avgjør dette.

 • Dommerpost Luxemburg: Ordningen for styrket samarbeid i EU

  Dommerpost Luxemburg: Ordningen for styrket samarbeid i EUicon_arrow_right

  EUs ministerråd kan ikke treffe vedtak dersom det ikke er tilstrekkelig enighet mellom EU-statene. I slike situasjoner kan ordningen med styrket samarbeid være til hjelp. Ordningen tillater en gruppe EU-stater å forsterke integrasjonen seg imellom på bestemte saksområder, ved å bruke EUs institusjoner og EU-retten, skriver EFTA-dommer Per Christiansen.

 • Dommerpost Luxemburg: Korrupsjon kan true EU

  Dommerpost Luxemburg: Korrupsjon kan true EUicon_arrow_right

  Det meste av EUs budsjettutgifter er overføringer fra rikere til mindre rike EU-stater. Slik økonomisk omfordeling er en del av hensikten med integrasjonen mellom EU-statene. Dersom midlene ikke brukes etter forutsetningene, men uthules ved korrupsjon, blir imidlertid slike budsjettoverføringer vanskelig å godta, skriver EFTA-dommer Per Christiansen i brev 5 i serien Dommerpost Luxemburg.

 • Dommerpost Luxemburg: Må en EU-stat innføre euro?

  Dommerpost Luxemburg: Må en EU-stat innføre euro? icon_arrow_right

  Må en EU-stat innføre euro? Formelt er svaret på spørsmålet ja, men svaret er betinget. Kommisjonen ser ut til å ha inntatt en pragmatisk holdning i spørsmålet, og en EU-stat har derfor i praksis stor handlefrihet til selv å avgjøre når euroen skal erstatte den nasjonale valutaen, skriver EFTA-dommer Per Christiansen.

 • Dommerpost Luxemburg: Tidsavgrensning av en EU-doms rettsvirkning

  Dommerpost Luxemburg: Tidsavgrensning av en EU-doms rettsvirkningicon_arrow_right

  En tolkningsdom fra EU-domstolen kan komme overraskende på partene i en rettstvist og på andre interesserte. EU-domstolen kan imidlertid begrense rettsvirkningene av en dom – når det er gode grunner for det. Et eksempel på en sak hvor de gjorde dette er Barber-saken om ulik behandling ved pensjonsutbetalinger. Les mer i EFTA-dommer Per Christiansens tredje brev i serien Dommerpost Luxemburg.

 • Dommerpost Luxemburg: EU og maktfordelingsprinsippet

  Dommerpost Luxemburg: EU og maktfordelingsprinsippeticon_arrow_right

  Det har vært hevdet at EU-samarbeidet er udemokratisk. De seneste tiår har EU-statene imidlertid forsterket EUs demokrati, og et klarere maktfordelingsprinsipp inngår i denne utvikling, skriver EFTA-dommer Per Christiansen i andre brev i serien Dommerpost Luxemburg.

 • Dommerpost Luxemburg: Europeiske dommerforeningers søksmål mot Rådet

  Dommerpost Luxemburg: Europeiske dommerforeningers søksmål mot Rådeticon_arrow_right

  Ny serie på Juridika Innsikt: Dommerpost Luxemburg av EFTA-dommer Per Christiansen. Tema for første brev er europeiske dommerforeningers søksmål mot Polen. EUs ministerråd har godkjent at pengemidler til Polen kan utbetales, så sant nødvendige endringer gjøres for å sikre polske domstolers uavhengighet. Men gyldigheten av Rådets beslutning er angrepet av europeiske dommerforeninger i søksmål ved EU-domstolen.

Juridika Innsikt er et redaktørstyrt fagmagasin som følger rettskildene og juristhverdagen.

Juridika Innsikt publiseres på Juridika, Universitetsforlagets digitale juridiske verktøy og bibliotek. Bak Juridika Innsikt står Universitetsforlagets jussredaksjon, utgiver av Norges sterkeste jusslitteraturportefølje.

Vi skriver selv ulike typer aktualitets- og magasinsaker rettet mot jurister, og vi får ledende jusseksperter til å kommentere viktige dommer og lovendringer. Vår ambisjon er å publisere artikler som går i dybden og holder deg à jour på ditt juridiske fagområde, og på den måten bidra til at du finner alt juridisk innhold du trenger på Juridika.

Med dine innspill kan vi gjøre Juridika Innsikt enda bedre. Vi blir glade for alle tilbakemeldinger og gode ideer som sendes til  henrik.pryser.libell​@universitetsforlaget.no.

 • Nyhetsredaktør: Henrik Pryser Libell
 • Redaksjonssjef: Sturla Blanck Torkildsen
 • Forlagssjef: Hege Gundersen