Innsikt

Lovhøsten 2020

Lovhøsten 2020

NYE LOVER OG REGLER FRA 1. JULI: Koronakrisen har ført til en del midlertidige unntak i lover, som gjelder i andre halvår. I tillegg er det ordinære, varige endringer. Her får du hele oversikten. Foto: Istockphoto.

Lesetid ca. 8 minutter

Her er de viktigste lovendringene som trådte i kraft i sommerferien og som du som jurist, advokat og dommer bør ha fått med deg.

Lovhøsten 2020

Foto: Istockphoto.

Juridika Innsikt har fra tidligere gitt deg de viktigste endringene i lovåret 2019 og lovåret 2020 første halvår. Fra og med 1. juli 2020 er det en rekke nye regler, Juridika Innsikt ønsker å holde deg oppdatert, og gir deg derfor lovåret 2020 – del 2. I første del av 2020 kom det endringer i arbeidsrett, skatterett, forvaltningsrett og i domstolene. Rettsgebyret og advokatsalæret økte, det ble innført ankesiling i alle straffesaker og nytt lavterskeltilbud for saker om seksuell trakassering (en «Me too-domstol»). Det kom nye varslingsbestemmelser i arbeidsmiljøloven og «airbnb-lovendringer» som strengere regler om korttidsutleie og ny skatteopplysningsplikt for utleie av fast eiendom. Børsloven er opphevet til fordel for endringer i verdipapirhandelloven og det kom endringer i eigedomsskattelova. For å nevne noen. Men også i fellesferien trådte altså flere nye lovendringer i kraft, ifølge både Lovdatas oversikt og regjeringens egen oversikt.

Her er noen av de viktigste endringene du som jurist, advokat og dommer bør ha fått med deg etter ferien:

Nytt i tvisteloven

 • Småkravene blir større
  Endringer i tvisteloven gjør at flere saker kan starte i forliksrådene. Forliksrådene får økt mandat til å avsi dom. Verdigrensen for krav til forliksrådsbehandling heves fra 125.000 til 200.000 kroner. Grensen for småkravprosess heves fra 125.000 til 250.000 og for ankebehandling fra 125.000 til 250.000 kroner. Endringene får ikke anvendelse for saker inngitt før 1. juli 2020.

Nytt i strafferett

Lovhøsten 2020

MER KONTROLL: Fotlenkesoning kan vare lenger og spores mer. Foto: Truong-Ngoc/Wikipedia.

 • Mer kontroll med fotlenkesoning
  Endringer i straffegjennomføringsloven øker gjennomføringstiden for fotlenkesoning fra fire til seks måneder. Kriminalomsorgen får hjemmel til å bruke digital teknologi for å kontrollere domfeltes posisjon, bevegelse, identitet og rusbruk under soning med fotlenke.
 • Det er endringer i straffeloven om avvergingsplikt, utenomrettslig tvangsekteskap, diskrimineringsvern, skyting mot politiet mv. Kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk er kommet inn i straffeloven. Lovendringene styrker det strafferettslige diskrimineringsvernet for transpersoner og de som bryter med kjønnsnormene. Stortinget har vedtatt endringer i straffeloven og en endring i militær straffelov. Endringer i straffeloven omhandler misbruk av identitesbevis, presisering av taushetspliktbestemmelser, bedre vern for offentlige tjenestepersoner og utvidelse av korrupsjonsbestemmelsene - som nå også kan brukes på korrupsjon begått i utlandet.

Her er noen av de viktigste endringene du som jurist, advokat og dommer bør ha fått med deg etter ferien.

Nytt i arbeidsretten

 • Andre endringer i allmenngjøringsloven gir Statens vegvesen rett til å hente inn og dele opplysninger om lønns- og arbeidsvilkår som Arbeidstilsynet behøver for å føre tilsyn etter forskrifter for veitransport.

Nytt i barnevernsretten

 • Strengere kontroll med og i barnevernet
  Endringene i barnevernloven lovfester en plikt for årlige tilstandsrapporter til kommunestyret om den kvalitative tilstanden i barnevernet og lovfester plikt for barneverntjenesten til å informere politiet når det er truffet vedtak om at et barn skal flyttes til skjult adresse. Aldersgrensen for rett til ettervern for barnevernsbarn heves fra 23 år til 25 år. Samtaleprosess er lovfestet som alternativ prosess for behandling av tvangssaker i fylkesnemndene og departementet gis hjemmel til å bestemme fylkesnemndenes stedlige virkeområde.

Endringer i utlendingsloven gir utlendingsmyndigheten mulighet til å pålegge krav om DNA-analyse for å fastslå familierelasjon.

Nytt i utledningsrett

 • Korona gir midlertidig utlendingslov
  Midlertidig lov om innreisebetingelser for utlendinger av hensyn til folkehelsen (for å begrense smittespredningen av covid-19). Loven gjelder frem til 1. januar 2021.
 • Strengere om DNA
  Endringer i utlendingsloven gir utlendingsmyndigheten mulighet til å pålegge krav om DNA-analyse for å fastslå familierelasjon.
 • Innskjerping om aupair
  Varig utestengelse fra au pair-ordningen for vertsfamilier som utnytter au pairer og et sett lovendringer som styrer au-pairenes rettsstilling.
 • Andre endringer i utlendingsloven omhandler utlevering av opplysninger til politiet og innebærer at utlendingsmyndighetene kan utlevere opplysninger til politiet til flere formål enn etter gjeldende rett.

Nytt i bioteknologi

 • Liberalisering av assistert befruktning, frysing av egg og eggdonasjon
  Det er flere endringer i bioteknologiloven om assistert befruktning, fosterdiagnostikk, forskning, genterapi, genetiske undersøkelser og preimplantasjonsdiagnosti. Assistert befruktning til enslige kvinner opp til 46 år blir tillatt. Femårsgrensen for lagring av befruktede egg oppheves. Rett til å lagre ubefruktede egg av medisinsk grunn, og tillatelse til å lagre ubefruktede egg også uten medisinsk grunn, men dette skal betales av kvinnen selv. Det åpnes for å genmodifisere befruktede egg i forskning på linje med EU-reglene. Genterapi skal kunne brukes ved behandling av alle typer sykdommer. PGD-nemnda legges ned 1. juli 2020. Bioteknologirådet må ikke lenger forelegges søknad om godkjenning av fosterdiagnostisk metode før godkjenning. Det kom også regler om eggdonasjon som trer i kraft senest 1. januar 2021.
Lovhøsten 2020

BIOTEKNOLOGILOVEN LIBERALISERT: Stortinget vedtok 26. mai endringer i bioteknologiloven som nå er trådt i kraft. Foto: Stortinget.

Nytt i medierett

 • Presseansvaret lovfestes
  Ny medieansvarslov om redaksjonell uavhengighet og ansvar i redaktørstyrte journalistiske medier trer i kraft. Den skal sikre redaksjonell uavhengighet og etablere klare ansvarsforhold for innhold som blir publisert i redaktørstyrte journalistiske medier.

Nytt i andre lover

 • Færre postdager
  Det er innført endringer i postloven om der kravet til leveringspliktige posttjenester går fra fem dager i uken til sending annenhver dag, mandag til fredag, i en toukers syklus.
 • Endringer i sjøloven og NIS-loven åpner for bareboatregistrering og hjemler en adgang til å ilegge overtredelsesgebyr ved brudd på fartsområdebegrensningene.
 • Nye momsunntak
  Endringer i merverdiavgiftsloven innebærer momsfritak for dybdejournalistikk og ufortollede kjøretøy til ambassader (som har vært praksis siden 1970-tallet). Utsatt foreldelsesfrist for krav om merverdiavgiftskompensasjon.
 • Korona-moms-unntak
  Den lave merverdiavgiftssatsen er midlertidig redusert fra tolv til seks prosent med virkning fra 1. april 2020 til og med 31. oktober 2020. Det gjelder blant annet momsen på persontransport, hoteller, museer og kinoforestillinger. Kommuner, fylkeskommuner og enkelte private og ideelle virksomheter får kompensert merverdiavgift på kjøp av varer og tjenester.
Lovhøsten 2020

LOV OVERALT: Du kan ta med deg din Netflix, NRK eller andre digitale abonnement uansett hvor du er i EU og EØS. Foto: Istockphoto.

 • Endringer i håndhevingsreglene i markedsføringsloven med mer detaljerte og forpliktende regler om samarbeid ved grenseoverskridende overtredelser av forbrukerregler. Forbrukerrådet få nye virkemidler for å stoppe brudd på forbrukervernsregler.
 • Egen «bredbåndsdomstol»
  Ny lov om bredbåndsutbygging, som regulerer tilrettelegging utbygging av høyhastighets bredbånd og et nytt tvisteløsningsorgan for saker om bredbåndsutbygginger.
 • Eldreombudslov
  Eldreombudsloven er trådt i kraft. Formålet med loven er å fremme de eldres interesser i samfunnet.
 • Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven gir personer som har rett til brukerstyrt personlig assistanse før fylte 67 år samme rett etter 67 år.
 • Geoblokkingsforbud
  Endringer i tjenesteloven gir Forbrukertilsynet får autoritet til å bøtelegge virksomheter for brudd på geoblokkingsforbudet. Endringen skal sikre at kunder i EØS likebehandles i samme situasjon - og vil for eksempel si at en norsk bruker kan se NRK i hele EU/EØS og lignende. Lovendringene i tjenesteloven etablerer en forskriftshjemmel for å kunne gjennomføre forpliktelser i geoblokkeringsforordningen. Sluttkunde har krav på å kunne handle i nettbutikk i et annet land, og det kan ikke lenger tilbys forskjellig pris til kjøpere som benytter samme nettbutikk basert på hvor de befinner seg.
 • Ny lov om infrastruktur for alternativt drivstoff på anlegg og på kjøretøy.
 • Endringer i lakse- og innlandsfiskloven og straffeprosessloven for å redusere ulovlig fiske: økt strafferammen fra inntil to til inntil fem års fengsel ved grov overtredelse, samt forenkling av uaktsomhetsvurderingen. Forvaltningen får mulighet til å ilegge overtredelsesgebyr administrativt og ta beslag i fiskeredskap.
 • Endringer i lov om Statens pensjonskasse, samordningsloven og enkelte andre lover om innfasing av nettoberegnet ektefellepensjon fra fylte 67 år.
 • Det er enkelte endringer i produktkontrolloven som blant annet pålegger omsetterleddet å fremlegge representativ prøve av et produkt vederlagsfritt.

Les flere saker på Juridika Innsikt

Følg oss