Innsikt

Slik blir lovåret 2020

Slik blir lovåret 2020

Juridika Innsikt presenterer hva du bør få med deg av lovendringer i lovåret 2020. Illustrasjonsfoto: Istockphoto

Lesetid ca. 8 minutter

Hvilke nye lover trer i kraft i 2020, og hvilke viktige lovendringer må du ha fått med deg? Juridika Innsikt gir deg oversikten.

Før nyttår gikk Juridika Innsikt gjennom de viktigste endringene i rettspraksis og lover i lovåret 2019. I årets første måned går vi gjennom hvilke nye lover og lovendringer som trådte i kraft 1.1.2020 og som trer i kraft i løpet av året. Vi gjør dette med god hjelp fra Lovdatas oversikt.

De største lovendringene

Noen lovendringer er større enn andre. Blant de aller største er alle endringene som kommunesammenslåingen og regionreformen bringer med seg. 19 fylker er blitt til 11, og antallet kommuner er redusert.

Innen arbeidsrett er det kommet nye, tydeligere og lovfestede regler for den som varsler om forhold på arbeidsplassen, samt at arbeidsgivere pålegges plikt til å granske varslingens innhold.

Fra 1.1.2020 ble det ankesiling i alle straffesaker, også der strafferammen er over 6 år, og når det gjelder skatt og bolig, er det kommet et slags «Lex Airbnb» (etter den digitale utleieplattformen) i sameieloven med forbud mot korttidsutleie av boligseksjoner i mer enn 90 døgn årlig, mens det i borettslagsloven gis adgang til 30 dager med korttidsutleie. Dessuten må Airbnb og andre plattformer nå varsle skattemyndighetene automatisk.

Nordmenn får fra 2020 ha dobbelt statsborgerskap.

Alle kommuner blir lovpålagt å ha ergoterapeuter og psykologer, taket på den kommunale eiendomsskatten senkes fra syv til fem promille av eiendomsverdien og landet har fått en ny «lavterskel-domstol» for metoo-saker hos Diskrimineringsombudet.

Her er nytt i lovåret 2020 som de fleste jurister bør vite om:

Nytt for domstol og advokater

 • Rettsgebyret er økt med 22 kroner, og tilsvarer 1172 kroner.
 • Advokatsalæret er økt med 20 kroner, og tilsvarer 1060 kroner.
 • Det er nå ankesiling i alle straffesaker, også i de straffesaker hvor strafferammen er over 6 år.
 • Det er opprettet nytt lavterskeltilbud for behandling av seksuell trakassering, en slags «Me too-domstol», (se forvaltningsrett).
 • Ny forskrift om domssogn og lagdømmer har trådt i kraft på grunn av kommunereformen.

Nytt i barne-og familierett

 • Alle barn som blir født, får i utgangspunktet foreldre med felles foreldreansvar, også foreldre som ikke bor sammen. Før var det mor som fikk foreldreansvaret, hvis mor og far ikke var gift eller samboere.
Slik blir lovåret 2020

Endring i Arbeidsmiljøloven. Foto: Lovdata

Nytt i arbeidsrett

 • Nye varslingsbestemmelser i arbeidsmiljøloven. Virkeområdet er utvidet til å omfatte grupper som ikke er arbeidstakere i lovens forstand, det vil si at elever, verne- og tjenestepliktige, pasienter, personer under opplæring og de som er på arbeidsmarkedstiltak også kan varsle, når de utfører arbeid i virksomhet som omfattes av arbeidsmiljøloven. Det skal bli lettere å forstå formuleringer, og de skal lovfestes. Det får betydning når ansatte varsler om problemer i arbeidslivet.
 • Arbeidsgivere må granske: Fra 1.1. 2020 av stilles det et eksplisitt krav i loven til at arbeidsgivere må undersøke saken «innen rimelig tid» hvis noen varsler om kritikkverdige forhold. Les mer i forslaget regjeringen la frem.
 • Ny tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor etter endringslov LOV-2019-06-21-26 ligner nå mer på pensjon i privat sektor, og gjør at det lønner seg å jobbe lenger.
 • Nye regler for opptjening og uttak av alderspensjon fra offentlig tjenestepensjonsordning for personer født fra og med 1963 i endringslov LOV-2019-06-21-25.

Slik blir lovåret 2020

Tjenesten Airbnb kan være en av grunnene til lovendringene. Foto: Istockphoto

Nytt i eiendomsrett

Nytt i selskapsrett

 • Børsloven er opphevet, og det er innført endringer i verdipapirhandelloven hva gjelder gjennomføring av verdipapirmarkedsforordningen.
 • Endring i bokføringsloven hva gjelder bokføringsplikten.
 • I aksjelovgivningen er det innført nye regler om selskapets adgang til å inngå avtaler med nærstående (forflytning av godkjenningskompetanse fra generalforsamling til styret, og terskel for nærstående transaksjoner er hevet til 100 000 kroner). Videre er det innført endringer om selskapsfinansierte aksjeerverv, som innebærer at selskapet nå i større grad bistår med sine egne midler ved kjøpers erverv av aksjer i selskapet.
 • I finansforetaksloven er det innført endringer om utlevering av opplysninger fra folkeregisteret til finansforetak. Endringene forenkler prosessen med utlevering av kontaktopplysninger for dødsbo og opplysninger om foreldreansvar.
 • Ny forsinkelsesrentesats trådte i kraft 1. januar 2020. Satsen for renter ved forsinket betaling er fastsatt til 9,50 %, og har gått opp 0,25 prosentpoeng fra 1. juli 2019.
 • Omstillingsloven er opphevet, ettersom den ikke har fungert etter intensjonen.

Nytt i forvaltningsrett

 • Ny kommunesammenslåing og regionreformen gir nytt Norgeskart og avvikling av samkommunemodellen. Det blir følgeendringer av kommunereformen i Svalbardloven, inndelingslova (nye fylkesnavn) og Finnmarksloven (for sammenslåingen av Troms og Finnmark).
 • Kommuneloven trådte i kraft i 2019, mens økonomibestemmelsene kom 01.01.2020. For endringer i ny kommunelov, les vår ekspertkommentar om ny kommunelov.
 • Det er nå tillatt å ha dobbelt statsborgerskap. Nordmenn som har flyttet ut og tatt et annet statsborgerskap, kan nå få tilbake det norske - også folk som har flyttet til Norge, kan nå få lov å ta norsk pass, men også beholde det gamle.
 • Ny Sentralbanklov av 2019 erstatter loven av 1985 og tilpasses nye elementer som at Oljefondet er kommet inn og pengepolitikken er endret fra fastkurs til inflasjonsmål. Les Finansdepartementets presentasjon.
 • Passgebyret ble endret fra 450 til 570 kroner for voksne og fra 270 til 342 kroner for barn under 16 år.
 • Innen helsesektoren er det en serie endringer, som Helse-og omsorgsdepartementet har gjort rede for, blant annet får hjemmeboende pasienter med demens krav på aktivitetstilbud som gåturer og dans, det blir dyrere å droppe sykehustimer, kommuner får plikt til å ha ergoterapeut og psykolog, ny forskrift om bivirkninger av legemidler, endringer i tannbehandlingsdekningen, nye krav til organisering av kommunal legevakt, ambulanse og nødsentral. De fylkeskommunale tannhelsetjenestene går nå inn i pasient- og brukerombudsordningen og det blir tilskuddsplikt for private som yter helsehjelp.
 • «Me too-domstol»: Et nytt lavterskeltilbud - Diskrimineringsnemnda kan nå vurdere sivilrettslige saker om seksuell trakassering og fatte vedtak om oppreisning og erstatning. Tilbudet er et alternativ til domstolene.
 • Det er innført endringer i pasient- og brukerrettighetsloven, spesialisthelsetjenesteloven, forskriften for nasjonal smittevernsituasjon og helsehjelp i EØS-land og i utlandet ellers, trer i kraft 01.03.2020.
 • Endringer i statistikkloven hvor statistisk sentralbyrås styre er blitt erstattet av et uavhengig råd, er trådt i kraft. Lovens største endringer vil skje i 2021.

Slik blir lovåret 2020

Mange små og store endringer på skatteområdet. Foto: Skatteeeteaten

Nytt i skatterett

 • Den generelle omgåelsesregel er nå lovfestet, og øker forutsigbarheten for skattyterne.
 • Det er nå innført eiendomsskatt ved kommunesammenslåingen, med en overgangsperiode som gir de nye kommunene tid til å justere eiendomsskatten. Hensikten er å samordne forskjellige eiendomsskatteregimer til en felles regime for den nye kommunen.
 • Det har inntrådt endringer i skatteforvaltningsloven (om elektronisk levering av skattemeldinger).
 • Det er ikraftsatt endringer i eigedomsskattelova. Nytt tak på eiendomsskatt: kommunepolitikerne kan maksimalt ta fem promille av eiendomsverdien på fritids- og boligeiendom i skatt, ned fra syv promille.
 • 350 kroners-grensen ved fri import er fra 01.01.2020 avviklet. Import av varer med verdi under 350 kroner har hittil vært fritatt for merverdiavgift, særavgifter og toll, men nå må varer fra butikk i utlandet betale disse fra fra første krone. Først mat, drikke og noen andre varer fra 1. januar, så klær, sko og elektronikkprodukter fra 01.03.2020.
 • Det er innført ny opplysningsplikt for utleie av fast eiendom fra formidlingsselskap. Selskaper som formidler utleie av eiendom, som for eksempel Airbnb, må rapportere til skattemyndighetene om hvor mye leietakerne betaler og hvor mange døgn de overnatter. Da blir leieinntektene forhåndsutfylt på skattemeldingen.
 • Skatteplikt og fradragsplikt for underholdsbidrag er opphevet, og innebærer lavere skattebelastning for mottakeren, og økt skattebelastning for giver.
 • Endringer i skattefunn-ordningen har trådt i kraft.

Finansdepartementet har laget en oversikt her, og det har også Skattebetalerforeningen.

Nytt i transportrett

Er det mer du mener bør være med i Lovåret 2020? Send Innsikt-redaksjonen e-post !

Følg oss